Thông báo chương trình ‘GIỜ CHẤT LƯỢNG’ - ‘NHÓM CHẤT LƯỢNG’ tại NIC GROUP

Đại gia đình Nicer thân mến,

Nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp và tăng tính hiệu quả trong công việc, NIC GROUP hân hạnh thông báo về việc triển khai Chương trình "Giờ Chất Lượng" - "Nhóm Chất Lượng" tại Tập đoàn.

Mục Tiêu Chương Trình:

  • Nâng cao chất lượng công việc.
  • Tăng cường tính chuyên nghiệp và sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.
  • Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực và hiệu quả.
  • Thúc đẩy văn hóa chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ của công ty.

Chi Tiết Chương Trình:

Hàng tháng, phòng ban, Bộ phận, và Nhà máy sẽ dành thời gian (thời lượng linh hoạt tùy vào tình hình thực tế) để trao đổi về các vấn đề liên quan đến chất lượng triển khai công việc phát sinh trong tháng.

Mỗi buổi làm việc sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc thực hiện và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng của Phòng ban, Bộ phận, và Nhà máy phát sinh trong tháng, chủ đề tự chọn hoặc chủ đề do Công ty thông báo. Thông tin trao đổi được tổng hợp và gửi báo cáo về Phòng HTQLCL&PTVT vào ngày đầu tiên đi làm của tháng kế tiếp.NIC GROUP tin rằng chương trình sẽ tạo ra sự tương tác tích cực và nâng cao chất lượng công việc, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Rất mong tất cả các Nicer sẽ cùng tích cực tham gia hoạt động này.

Ngày đăng: Thứ năm, Ngày 30 Tháng 11 năm 2023